.

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı komşuluk ilişkilerini düzenlemek ve komşuluğa ilişkin esasları belirlemektir. Konutlarda uygulanacaktır. Yazlıklar ve ıslak mayoyla gezilen diğer yaşam alanları bu Kanun kapsamı dışındadır.  

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 2-

Komşu; birbirine bitişik ya da bir fincan kuru kahve veya şarj aleti isteme mesafesindeki komşuluk birimlerinde bulunan sakinleri,

Komşuluk; komşuların birbirleriyle gerçekleştirdiği her türlü iletişim, etkileşim ve faaliyeti,

Kapı; komşuları birbirinden ayıran metal, ahşap, cam, polyester, sunta, strafor vb. malzemeden yapılmış ve bu Kanun uyarınca kullanılabilen geçitleri,

Asansör; komşuların konutlarda dikey olarak yolculuk ettikleri veya belli saatlerde toplanıp sohbet ettikleri, yalnız seyahat etme halinde kadınların gözlerini, erkeklerinse burun deliklerini tetkik ettiği kabinleri,

Merdiven; konutlarda katları birbirine bağlayan, dört ve daha az katlı binalarda gürültülü, beş ve daha çok katlı binalarda soğuk ve ıssız alanları,

Tavuk; bir komşuda bulunup diğer komşuya kaz görünen kümes hayvanını,

Bina yöneticisi; konutlarda komşuluğa ilişkin mali ve teknik konularda yetkilendirilmiş idareciyi,

Hidrofor; bina görevlisi ve komşular arasında iletişimi sağlayan sembolik kavramı,

Bakanlık; Güruh ve Cemiyetler Bakanlığını ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Yükümlülükler ve Yasaklar

Madde 3- İki komşu arasında konuşulan bir konu eğer bir başka komşu tarafından duyulmuş ise bütün konutta bulunan komşulara ulaştırılır. Bir takvim yılında en az üç kere ulaştırılmayan konular yürürlükten kalkar.

Madde 4- Komşuların alan dışından konuk ağırlaması durumunda konukların alandan ayrılma süresi saat hesabıyla konuk sayısının iki katıdır.

Madde 5- Komşulardan birinin üçten fazla çocuğu bulunuyorsa en az biri merdivende gürültülü bir oyun oynar. Asansör düğmelerine yerli yersiz basar. Geceleri misafirlikte dönerken katlarda yüksek sesle popüler şarkı repertuarını sunar. Komşuların üçten az çocuğu var ise bu göreve eşlerden genç olan da katılır. Komşunun bekâr olması bu gerekliliği değiştirmez.

Madde 6- Kapı zillerinin kuş ötüşü veya dingdong olması esastır. Kapı zilleri böyle olmayan komşular bu Kanunun yayımlanmasını takiben en geç altı ay içerisinde zillerini kuş ötüşü veya dingdong haline getirir.

Madde 7- Tek asansör bulunuyorsa bunun, birden fazla asansör bulunuyorsa en az birinin haftanın en az bir günü bozuk olması zorunludur. Bir haftadan fazla hatasız çalışan asansörler Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. Tavuk kısırlaştırılır.

Madde 8- Yılda en az dört kez hidrofor konusu gündeme gelmek zorundadır. Bu sayının altına düşen konutlar Bakanlık tarafından ikaz edilir. İkaza rağmen hidrofor gündeminin yeterli olmaması halinde Bakanlık bu konuttaki komşuluğu iptal eder, bina yöneticisi, apartman görevlisi ve tavuğun vazifesi düşer ve komşuluk yenilenene kadar üyeleri Bakanlıkça belirlenecek kayyuma devredilir. Tavuk kesilir.

Madde 9- Aşure günü, kurban bayramı ve salıncak sanayicileri haftası gibi zamanlarda komşulara Yönetmelikle belirlenecek ölçü ve miktarlarda gıda ve paslı zincir dağıtımı yapılır. Bu günlerde evde yokmuş numarası yapılamaz. Getirilen gıda ve zincirlerin bulunduğu kaplar, benzeri bir malzeme ile doldurularak iade edilir.

Madde 10- Komşular arasındaki misafirlikler iki türlüdür. Birinci tür misafirlikler GeçiyordumUğradım adını taşır ve AyGireyimBari ile yürütülür. Bu tür misafirliklerde KapıdaKaldınBuyursana cümlesinin kullanılmaması durumunda o misafirlik iptal olur. Birinci tür misafirliklere terlikle gelinmesi ve ocakta yemek olması esastır. İkinci tür misafirlikler AnnemlerBuAkşamMüsaitsenizSizeGelecek adını taşır ve en az iki ailenin bir araya gelmesi zorunludur. Bu misafirlikler en az üç kere KalkalımArtık ifadesiyle bölünmelidir. Bu ifade misafirliklerin kapanış özünü oluşturur ve meyveler bittikten sonra sarf edilir. En az üç kere kullanılmayan durumlarda misafirlik iptal olur ve Bakanlıkça belirlenecek bir kayyuma devredilir. Tavuk yolunur. Misafirliğe ilişkin esaslar bu hüküm uyarınca Yönetmelikle belirlenir.

Madde 11- Balkonlara aşağıdaki komşuyu rahatsız edecek şekilde futbol takımı bayrağı ve çarşaf asmak yasaktır. Ancak şampiyonluk durumunda bir hafta süreyle bayrak veya herhangi birine mesaj vermek için beyaz çarşaf veya dokuz-on iki yaşları arasındaki çocukların mama önlüğünü asmak bu hükmün dışındadır.

Madde 12- Bina yöneticisi emekli subay ve emekli serbest güreşçiler arasından seçilir. Bina yöneticisinin eşofman üstüne keçe yelek giymesi zorunludur.

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi