.

Hüsn ü Aşk, okyanusun zeminine komple saçılmış bir hazine gibi. Dalıyorum, ancak telefon gelince çıkıyorum.
Küçük bir bölümünü, kendimce tercüme ettim. Doğrusu, metne hakkıyla sadık kalamadım. Gücüm yetmedi. Şeyh Galib’e ayıp etmiş olmak istemem. Dolayısıyla, siz yine Üstat Abdülbaki Gölpınarlı’nın [ruhu şâd olsun] tercümelerini esas alın lütfen. Benimki toleransa muhtaç bir latifeden ibarettir.

Ey hurde şinâs-ı ma’ni-î pâk
Gûş et ki ne der bu hilk-i çâlâk
Hâricde olunsa farz u ıhsâ
Tev’em gibidir mezâhir esmâ
İhyâ vü imâteden mukaddem
Muhyî’ydi yine Hudâ ekrem
Ammâ ki birî birîne lâhık
Mahluk ile halk u nâm-ı Halık
Esmâ heme dem edüb tekabül
Devr-i feleğe gelür tahavvül
Zıddiyyeti sanma Zâtdandır
Âsâr bütün sıfâtdandır
Hâşâ abes olâ nazm u tagyîr
Var her sıfat-ı Hudâ’da te’sîr
Bî naks u fenâ kadîmdir Hak
Bî lahn u sadâ kelîmdir Hak
Makdûra ki muktedir gerekdir
Söylenmeğe söyledir gerekdir
Feyyâz-ı suhan cenâb-ı Hak’dır
İnsan bu atâya müstehakdır
Bildinse kelîm-i lâ yezâli
Terkeyle dalâl-i i’tizâli
Evsâf-ı Hudâ’ya gaayet olmaz
Feyz-i suhane nihâyet olmaz
Tedkıyk-ı nazarla eyle insâf
Ol feyzi tüketdiler mi eslâf
Bî gaaye vü bî kıyas u tahmîn
Söylenmede nev be nev mezâmîn
Sen kudret-i fehmi eyle peydâ
Ben söyleyeyim sen eyle ısgaa

Hey takip et şu son sürat kalemi
Yalın mânâ inceliklerin bileni.
Görünüşe bakılsa herkes köfteyi çakar
İsimler cisimleri her nasılsa karşılar.
Doğum ve ölüm daha hiç yokken bile
Hayat mahfuz idi Allah’ın kudretinde.
Birbirini çağrıştırır elbette heman
Yaratmak, yaratılmış ile Yaradan.
Allah’ın adları her an karşılık gelir
Feleğin döngüsüne ve onu değiştirir.
Allah’ın zâtında tezadın tozu yoktur
Kainat onun [zincirleme] sıfat tamlamasıdır.
Kaos da düzen de abes değildir
Allah’ın her sıfatı parça tesirlidir.
Noksansız, ölümsüz, kadimdir Allah
Söz ve sesin ötesinde konuşur Allah.
Yaşanana değil, yaşatana bak
Söyleyene değil, söyletene bak.
Sözü de ilhamı da Allah bahşeder
Bunu arif afililer hak eder.
Zevalden münezzeh Allah sözün duydunsa
Biraz centilmen ol, artistlik yapma.
Allah sıfatlarının sınırı yoktur
Sözün güzelliğinin de sonu yoktur.
Eleştirel gözünde insaf bulundur
Merhumlardan feyiz al, bu da bir yoldur.
Bitimsiz, kıyas ve tahminin işlemediği
Evren taptaze kinayelerle doludur.
Evvela idrakini, zekanı görelim bir
Yavaş ol, söyleyeyim hele dinle bir.

, 13 Ocak
Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi